ნ. ცისკარიშვილი, ხ. ბარდაველიძე

გადაწყვეტილების მიღების კომპიუტერული მხარდაჭერა

ლაბორატორიული სამუშაოები

image-1

უაკ 677.057.51

ISBN 978-9941-28-541-7

98 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

ლაბორატორიულ სამუშაოებში განხილულია საწარმოო და ფინანსური მენეჯმენტის ამოცანები, რომელთა გადაჭრაც მნიშვნელოვანია მართვის გადაწყვეტილებების მიღების მხარდასაჭერად. ამ მიზნით, ნაშრომის თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოში ლაკონიურადაა აღწერილი მართვის გადაწყვეტილებების მიღების ამოცანის ამოხსნის პროცესი, საწყისი პრობლემის ფორმალიზებით, შემდგომში შესაბამისი მათემატიკური მოდელის ანალიზით და საბოლოოდ, ამონახსნის მიღებით Microsoft Office-ის ცხრილურ რედაქტორში - MS Excel.

ნაშრომი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები