ნ. მჭედლიშვილი, ნ. ნარიმანაშვილი

მართვის არაწრფივი და დისკრეტული სისტემები

image-1

უაკ 62-52

ISBN 978-9941-28-543-1

285 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელო მოიცავს მართვის არაწრფივი და დისკრეტული სისტემების ძირითად ცნებებს, განმარტებებს, თეორიულ საფუძვლებს, კვლევის მეთოდებს და პრაქტიკულ ამოცანებს. წარმოდგენილია არაწრფივი სისტემების კვლევის ფაზური სივრცის, ჰარმონიული გაწრფივების მეთოდები, გაწრფივების თეორიის პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები. განხილულია არაწრფივი სისტემების მდგრადობის პრობლემა და მისი გადაწყვეტის გზები ლიაპუნოვის და პოპოვის მეთოდების გამოყენებით. სახელმძღვანელოს მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა დისკრეტულ სისტემებს, მათი მათემატიკური აღწერის, მდგრადობის კვლევის მეთოდებს, ციფრული სისტემების სინთეზის ამოცანებს.

სახელმძღვანელოში მოყვანილია მრავალი საილუსტრაციო მაგალითი, ფართოდაა გამოყენებული მართვის ობიეტების ავტომატური კვლევის კომპიუტერული სისტემა sistema Matlab/Simulink-ი ცალკეული ამოცანების გადასაწყვეტად და თვალსაჩინო ვიზუალური გამოსახულებების მისაღებად.

წიგნი გათვლილია მკითხველთა ფართო აუდიტორიისათვის. ის საჭირო დახმარებას გაუწევს მართვის სპეციალისტებს: სტუდენტებს, ინჟინრებს, მაგისტრებსა და სხვებს, ვისაც სურვილი აქვს დაეუფლოს მართვის თანამედროვე თეორიას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები