მ. კაპანაძე

მინისა და კერამიკის ზოგადი ტექნოლოგია

image-1

უაკ 666.3/.7:666.1

ISBN 978-9941-28-519-6

306 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოს ტერიტორიასა და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მინისა და კერამიკული წარმოების ჩასახვისა და განვითარების ისტორიული ასპექტები ისტორიამდელი პერიოდიდან დღემდე. დახასიათებულია ნაკეთობების ძირითადი სახეობები და მოცემულია მათი კლასიფიკაცია. აღწერილია ტექნოლოგიური სრულყოფის საფეხურები პრიმიტიული ნაკეთობებიდან თანამედროვე ნაწარმის ტექნოლოგიური დახასიათებით დამთავრებული. მოცემულია ნაკეთობათა დამზადების ზოგადი ტექნოლოგია და გამოყენებული ნედლეულის დახასიათება.

წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, სამთო-გეოლოგიური, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტების, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის (და არა მარტო) ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები