ა.გ. გრიგორიანცი

მასალათა ლაზერული დამუშავების საფუძვლები

image-1

უაკ 621. 373. 826. 004.14

ISBN 978-9941-28-267-6

468 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ლაზერების გამოყენება შედუღების, ჭრის, თერმოგამტკიცებისა და საკონსტრუქციო მასალების დადუღებისათვის. მოყვანილია ტექნოლოგიური ლაზერული დანადგარების მაფოკუსირებელი სისტემების ანგარიშები. განხილულია ლაზერული გამოსხივების გაუმჭვირ მყარ მასალებზე ენერგიის გადაცემის ფიზიკური მოვლენები. გამოკვლეულია ლაზერული გამოსხივების შედეგად მიღებულ მასალათა სტრუქტურები და თვისებები. აღწერილია ლაზერული შედუღების, ჭრის, თერმული დამუშავებისა და დადუღების ტექნოლოგიური პროცესები, მოცემულია წარმოებაში გამოყენების პრაქტიკული რეკომენდაციები.

გამოცემა განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის პროგრამების, როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


რუსულიდან თარგმნა მალხაზ ხუციშვილმა.