ლ. ზუროშვილი, რ. მანაგაძე, ჯ. ზუროშვილი

ბუნებრივი კატასტროფები

image

უაკ 551.21:550.344.42

ISBN 978-9941-28-521-9

148 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია XX საუკუნის მნიშვნელოვანი მიწისძვრები და მათგან გამოწვეული ცუნამები. საუბარია ვულკანების ტიპებსა და მათი წარმოშობის პირობებზე, აგრეთვე ვულკანოგენური პროცესების შესახებ სხვა პლანეტებზე.

წიგნი საინტერესო იქნება გეოფიზიკოსების, სეისმოლოგების, ეკოლოგების, ვულკანოლოგებისა და სხვა მონათესავე დარგის სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები