ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია

გენეტიკური მინერალოგია


image

უაკ 549

ISBN 978-9941-28-548-6

246 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია გენეტიკური მინერალოგიის არსი და ამოცანები, მინერალების გენეზისი და მათი გენეტიკური ნიშნები ცალკეული გეოლოგიური პროცესის შესაბამისად.

გამოცემა გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს, აგრეთვე, მინერალოგიით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები