რ. ზუკაკიშვილი, ნ. ოკმელაშვილი, გ. გაგნიძე

თვითმფრინავების აწყობისა და მონტაჟის ტექნოლოგია


image-1

უაკ 629.735.33

ISBN 978-9941-28-494-6 (PDF)

132 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სალექციო კურსში განხილულია საფრენი აპარატების წარმოების პროცესში გამოყენებული აწყობის მეთოდები და საშუალებები. აღწერილია საამწყობო სამუშაოების თავისებურება, მოცულობა და ეფექტურობის გაზრდის გზები; მოცემულია აგრეთვე აწყობის ძირითადი ბაზები. მოყვანილია გამოყენებული აწყობის მეთოდების სიზუსტის განმსაზღვრელი ფორმულები, რაც შედარებითი ანალიზის საშუალებას იძლევა საკურსო სამუშაოების შესრულებისათვის; განხილულია საამწყობო სამარჯვების ძირითადი კონსტრუქციული სქემები, შემადგენელი ელემენტების კონსტრუქციები; მათი გამოყენების არეები; სამარჯვების სიხისტის გაანგარიშების მეთოდები.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საავიაციო ინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.