კ. ბროლაძე, გ. სააკაძე

საავიაციო ტექნიკის დიაგნოსტიკა

image-1

უაკ 616-07

ISBN 978-9941-28-492-2 (PDF)

107 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სალექციო კურსი მოიცავს მასალას, რომელშიც განხილულია საფრენი აპარატებისა და საავიაციო ძრავების მდგომარეობის განსაზღვრის ხერხები და საშუალებები.

მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ტექნიკური გაზომვების პროცესებს, რომელებსაც იყენებენ ტექნიკური მომსახურების, რემონტის და წარმოების პროცესში, აგრეთვე განხილულია თანამედროვე დიაგნოსტიკის მეთოდები და საშუალებები - ენდოსკოპები, ულტრაბგერითი კონტროლის ხელსაწყოები, სხვა სახის ტექნიკა, რომელსაც იყენებენ ურღვევი კონტროლის ჩატარებისას.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.