ი. ბერძენიშვილი

ფორმალური კინეტიკა

ტესტური დავალებები

image-1

უაკ 544.(075.8)

ISBN 978-9941-28-570-7

166 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ქიმიური რეაქციების ფორმალური კინეტიკის საფუძვლები. თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაციის მიზნით იგი შეიცავს მრავალფეროვან ტესტურ დავალებებს, აქტივობებსა და მაგალითებს.

გამოცემა განკუთვნილია ძირითადად ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ის აგრეთვე სასარგებლო იქნება ბაკალავრებისა და განხილული საკითხების შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები