ლ. ფერაძე, დ. ბერიაშვილი

სატელეკომუნიკაციო სისტემების მოდელირების პროგრამული ინსტრუმენტები
ქვესისტემების შექმნა Simulink-ში Signal
Processing Toolbox პაკეტი

II ნაწილი

image-1

უაკ 681.326.3

ISBN 978-9941-20-672-6 (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-555-4 (მეორე ნაწილი)

178 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სახელმძღვანელო არის წიგნის - „მოდელირება რადიოსატელეკომუნიკაციო სისტემებში“ გაგრძელება. პირველ წიგნში აღწერილი იყო კომპიუტერული მათემატიკის ერთ-ერთი წამყვანი პროგრამული პაკეტის - MATLAB-ის გაფართოების ვიზუალური მოდელირების Simulink სისტემის საწყისები. მეორე წიგნში აღწერილია ქვესისტემებისა და საკუთარი ბიბლიოთეკების შექმნა Simulink-ში, მოყვანილია ყველა არსებული სახის ქვესისტემის შექმნის მრავალი მაგალითი. სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილი ეძღვნება Sygnal Processing Toolbox პაკეტს, რომელიც აგრეთვე არის MATLAB-ის შემადგენელი ნაწილი. განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა სხვადასხვა სახის სიგნალების გენერირება Sygnal Processing Toolbox-ში, ფურიეს სწრაფი დისკრეტული გარდაქმნები, დისკრეტული სიგნალების სპექტრული ანალიზი, სიგნალების მოდულაცია და დემოდულაცია, სიგნალების ფილტრაცია. აღწერილია აგრეთვე Sygnal Processing Toolbox პაკეტის გრაფიკული ინტერფეისი.

სახელმძღვანელო ილუსტრირებულია მრავალი მაგალითით, რომლებიც ძირითადად ეხება სიგნალების ციფრულ დამუშავებას. მოცემულ სახელმძღვანელოში განხილული მასალა ორიენტირებულია R2013a – R2019a ვერსიებზე.

ნაშრომი განკუთვნილია „ტელეკომუნიკაციისა“ და „რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის“ დეპარტამენტების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, თუმცა სასარგებლო იქნება მკითხველთა ფართო წრისათვის: სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისა და მეცნიერ მუშაკებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები