თ. მიქიაშვილი

თბოელექტროსადგურების ტექნოლოგია


image-1

უაკ 621.31-21

ISBN 978-9941-28-560-8

436 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელო შედგენილია „თბოელექტროსადგურების“ ლექციების კურსის საფუძველზე, რომელიც წლების განმავლობაში ეკითხებოდა ენერგეტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

სახელმძღვანელო ფოკუსირებულია თბოელექტროსადგურების ტექნოლოგიურ და საინჟინრო საკითხებზე, მათი დაგეგმარების ტექნიკურ ასპექტებსა და მუშაობის ეფექტიანობის ანალიზზე.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია თბო- და ელექტროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, მექანიკოსებისთვის, ენერგეტიკის სხვა საინჟინრო დისციპლინების სპეციალისტებისა და გამოყენებითი მეცნიერებების მკვლევართათვის. მასში განხილულია ორგანულ სათბობზე მომუშავე რენკინის, ბრაიტონისა და კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურები.

სახელმძღვანელოში უხვადაა მაგალითები, ამოცანები, მათი ამოხსნის მაგალითები, რაც მუშაობაში დაეხმარება შესაბამის სფეროში დასაქმებულ ინჟინრებს, დოქტორანტებს, დამოუკიდებელ მკვლევრებს, დამპროექტებლებს, ენერგეტიკის ანალიტიკოსებს, აუდიტორებს, მენეჯერებსა და ტექნიკური პროფილის სხვა სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები