ს. ფირალიშვილი, მ. სადუნიშვილი

გეოდეზიურ განაზომებში მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები

image-1

უაკ 528:519.2

ISBN 978-9941-28-215-7 (PDF)

53 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სტატისტიკის თეორიის გამოყენება გეოდეზიურ განაზომთა მათემატიკური დამუშავების პროცესში, რომელიც ითვალისწინებს გეოდეზიური სამუშაოების შესრულების საუკეთესო პირობებს. გეოდეზიური განაზომების შეფასებისათვის გამოყენებულია რიცხვითი მახასიათებლების თვისებები და სტატისტიკური კავშირის ცნება. დგინდება ყველა ტიპის გეოდეზიურ სამუშაოზე უალბათესი პირობების შესრულების მეთოდებისა და ჩატარებული სამუშაოების ხარისხი, რაც გაზომვების პირობების დაცვაზეა დამოკიდებული.

ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებიისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები