ი. კახნიაშვილი

ფერადი ლითონების მეორეული მეტალურგია

image-1

უაკ 669.2/8

ISBN 978-9941-28-286-7 (PDF)

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში ფართოდაა გაშუქებული მეორეული ალუმინის, სპილენძის, ტყვიის კალის, ნიკელის, ოქროს და ვერცხლის მეორეული მეტალურგიის ძირითადი პროცესები. მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პლატინაშემცველი შლამის და მეორეული პლატინაშემცველი ნედლეულის გადამუშავების საკითხებს.

წიგნში ყურადღება გამახვილებულია მეორეული ფერადი ლითონების ნედლეულის წყაროებზე, მათი გადამუშავებისათვის მომზადების მეთოდებსა და წარმოების მეტალურგიულ პროცესებზე.

გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები