ა. საყვარელიძე

პორტები და საპორტო ნაგებობები

I ნაწილი

image

უაკ 627.78

ISBN 978-9941-28-574-5 (ყველა ნაწილი); 978-9941-28-575-2 (პირველი ნაწილი)

294 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია პორტების სატრანსპორტო-ეკონომიკური მახასიათებლები, საზღვაო პორტების განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები, პორტების განვითარების განმსაზღვრელი ბუნებრივი სანაპირო რეჟიმები, ნაპირდაცვისა და გარემოს დაცვის საკითხები, საქართველოს პორტების მონაცემები; პორტებისა და საზღვაო არხების შემადგენელი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაგეგმარებისა და დაპროექტების ძირითადი პრინციპები, მონაცემები პორტების ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი სხვადასხვა კომუნიკაციის შესახებ.

გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სამშენებლო ფაკულტეტის როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტდენტებისათვის.