მ. ანდღულაძე

ნავთობის გადამუშავების ზოგადი ტექნოლოგია

image-1

უაკ 665.63

ISBN 978-9941-28-582-0 (PDF)

177 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სალექციო კურსში აღწერილია ნედლი ნავთობის მოპოვების, დამუშავების, ტრანსპორტირების, დამუშავებული ნავთობის პირველადი, მეორეული და ღრმა გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიური სქემები და რეჟიმები.

ნავთობი განხილულია როგორც ერთ-ერთი ძირითადი ენერგორესურსი, მრავალი ორგანული ნივთიერების წარმოების და მრეწველობის არაერთი დარგის ნედლეულით უზრუნველყოფის უშრეტი წყარო. განხილულია აგრეთვე წარმოებული ნავთობპროდუქტების საექსპლუატაციო თვისებები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ყოფა-ცხოვრებასა და მრეწველობაში.

კურსი მოიცავს ჩემი თანაავტორობით 2005 წელს ქართულ ენაზე გამოცემული პირველი სახელმძღვანელოს „ნავთობის გადამუშავების ტექნოლოგიური საფუძვლები“ მასალის ნაწილს და 2005 წლის შემდეგ ნავთობგადამუშავების სფეროში უახლესი პროგრესული ტექნოლოგიური პროცესების და მიმართულებების განხილვა-აღწერას.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამების: „ქიმია“ და „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია“ სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები