რ. მორჩილაძე, †ა. ბალიაშვილი, ა. შარვაშიძე, ლ. ლომსაძე

ვაგონების ელექტროენერგიით მომარაგების სისტემები და მომხმარებლები

image-1

უაკ 629. 45/46 0645 (075.8)

ISBN 978-9941-28-580-6

261 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსის მოქმედი სილაბუსის საკითხებს. მასში გადმოცემულია სამგზავრო პარკის და რეფრიჟერატორული სატვირთო ვაგონების ელექტრომოწყობილობათა ელექტროენერგიით მომარაგების სისტემები, დენზე მომუშავე მომხმარებლების ძირითადი მახასიათებლები, ექსპლუატაციის წესები და მოვლა-შენახვასთან დაკავშირებული სამუშაოები. ელექტროენერგიით კვების ხელსაწყოები მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას ექსპლუატაციისას და მომსახურე პერსონალი უნდა ფლობდეს მათი გამოყენების ტექნოლოგიას, ასევე შრომის დაცვისა და პირადი უსაფრთხოების საკითხებს.

გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის „ტრანსპორტის“ სპეციალობის (მოდული „სარკინიგზო ტრანსპორტი“) ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე გამოადგებათ სარკინიგზო კოლეჯის სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსის სპეციალობის სტუდენტებს და სამგზავრო მოძრავი შემადგენლობის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულ მუშაკებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები