თ. ჭეიშვილი

სამედიცინო დანიშნულების მასალების და ნაკეთობების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 615.478

ISBN 978-9941-28-249-2 (PDF)

60 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში წარმოდგენილია როგორც ტრადიციული, ისე თანამედროვე ბიომასალები. განიხილება ძვლის ენდოპროთეზირებაში გამოყენებული ბიომასალების (ბიოკერამიკა და ბიომინა) მიღების საფუძვლები და ტექნოლოგია, სტომატოლოგიური ფაიფურის, ფოსფატური გამაგრების და ახალი ბიოტექნიკური სტომატოლოგიური ცემენტის, სტომატოლოგიური მეტალოკერამიკის მიღება-გამოყენების თავისებურებანი.

გამოცემა გამიზნულია იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ პროგრამა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მიმართულებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები