თ. ჭეიშვილი

სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები

მეთოდური მითითებანი პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებლად

image-1

უაკ 546.629.3

ISBN 978-9941-28-577-6 (PDF)

61 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელო დანიშნულებაა სტუდენტს გააცნოს და გაუღრმავოს უნარები სილიკატური პროდუქციის მიღებისათვის საჭირო ძირითად ტექნოლოგიურ ანგარიშებში (ნედლეულის ქიმიურ შედგენილობათა გამოსახვის და მისი შედგენი-ლობის გადაანგარიშების) ნაწარმის (მინა, კერამიკა, მჭიდა მასალები) კაზმის ანგარიშისას გამოყენებული მიდგომების, საწვავის თბოუნარიანობისა და მისი წვის პროცესში მოსალოდნელი ნამწვი აირების რაოდენობის დადგენის და სხვ.

მეთოდური მითითებები ორგანულადაა შერწყმული „სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლების“ სალექციო კურსსა და ლაბორატორიულ სამუშაოებთან, ყველა ცალკეულ პრაქტიკულს ახლავს მაგალითი.

ნაშრომი გამიზნულია ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიისაა და ქიმიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის. გამოცემა სასარგებლო იქნება როგორც საბაკალავრო, ისე მაგისტრატურის სტუდენტებისა და დამწყები ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვისაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები