ჯ. ხმიადაშვილი

ავტომობილების სერვისის საფუძვლები

image-1

უაკ 656.1

ISBN 978-9941-28-584-4

60 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

მეთოდური მითითება მოიცავს 12 პრაქტიკულ სამუშაოს და მიზნად ისახავს სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის ლექციების მოსმენით მიღებული თეორიული ცოდნის გაღრმავებას, ანალიზისა და ლოგიკური აზროვნების პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის „ტრანსპორტის“ საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის „სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების სერვისის საფუძვლები“ პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები