თ. ბუჩუკური

სადნობი და საშრობი ღუმლების თბოტექნიკური ანგარიში

image

უაკ 669.041:621.016:536.24:533:662.6/.9(075.8).

ISBN 978-9941-28-595-0

83 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სადნობ და საშრობ ღუმლებში გამოყენებული აირადი სათბობის და მათი ნარევების გამოყენების მიზანშეწონილობა, კერძოდ გაანგარიშებულია ბუნებრივი აირის ჰაერთან, მაზუთთან, ტექნიკურ ჟანგბადთან, ბრძმედისა და კოქსის აირებთან ნარევების წვის ანგარიშები. განსაზღვრულია მიღებული პროდუქტების რაოდენობა, ქიმიური შედგენილობა, ენტროპია და ენთალპია ქიმიური დაუწველობის გათვალისწინებით და გაუთვალისწინებულად, მეტალურგიულ წარმოებაში გამოყენებული სათბობისა და მისი ქიმიური და ფიზიკური თვისებების დახასიათება და სათბობის წვის თეორია. განხილულია ასევე ელექტრორკალური ფოლადსადნობი ღუმლის ანგარიში, მისი მატერიალური და თბური ბალანსები, ძირითადი ზომები და საღუმლე ტრანსფორმატორის სიმძლავრე. მოცემულია სხვადასხვა დანიშნულების საშრობი ღუმლები, კერძოდ კამერული, სამჭედლო, ვერტიკალური და დოლური. შერჩეულია შრობის რეჟიმები, გაანგარიშებულია ღუმლების წარმადობა, ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლები, სასარგებლო გამოყენების კოეფიციენტები, სითბოს შემოსავალი და გასავალი.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეტალურგიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.