თ. კვერნაძე

ვარსკვლავთ ასტროფიზიკა


image-1

უაკ 523

ISBN 978-9941-28-593-6 (PDF)

65 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

ლექციათა კურსი მომზადებულია ცნობილი მკვლევარების თანამედროვე შრომების საფუძველზე და წარმოადგენს სასწავლო სახელმძღვანელოს ვარსკვლავთ ასტროფიზიკის დარგში, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა მასის ვარსკვლავთა აგებულებას, ევოლუციას და მათში მიმდინარე პროცესების ფიზიკურ საფუძვლებსა და კანონზომიერებებს.

წიგნი განკუთვნილია ასტრონომიის და ფიზიკის დარგის სპეციალისტებისა და სამაგისტრო კურსის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები