პ. ელიზბარაშვილი, მ. პაპასკირი

მატარებელთა მართვის სისტემის სწორკუთხა სიგნალის სასაზღვრო დამახინჯების შეფასება
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოს შესასრულებლად

image-1

უაკ 252 (07532) /681.322

ISBN 978-9941-28-596-7

34 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

მეთოდური მითითებები შედგენილია საცნობარო და საკონტროლო სახით.

ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სარკინიგზო დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები