ხ. მიქაძე

პალეობოტანიკა

image-1

უაკ 561

ISBN 978-9941-28-615-5 (PDF)

109 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია პალეობოტანიკური კვლევის ძირითადი მეთოდები, მოცემულია მნიშვნელოვანი განამარხებული ჯგუფების აღწერები, უმდაბლესი წყალმცენარეებიდან დაწყებული უმაღლესი ხემცენარეების ჩათვლით. დეტალურადაა განხილული მცენარეთა პალეოგეოგრაფიული ისტორია, მათი წარმოშობა და დარაიონება.

მოცემული კურსი გათვალისწინებულია პალეონტოლოგებისა და სტრატიგრაფებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები