ს. კარიპიდისი, მ. ცოცხალაშვილი, პ. ბარბაქაძე

მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებლად სასწავლო კურსში
„ელექტრული წევა და რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის ავტომატიზაცია“

image-1

უაკ 004.051

ISBN 978-9941-28-611-7 (PDF)

16 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად.

გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის „ტრანსპორტის“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები