ს. კარიპიდისი, მ. ცოცხალაშვილი, პ. ბარბაქაძე

მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოების შესასრულებლად სასწავლო კურსში „რკინიგზის ელექტრომომარაგება და მატარებელთა წევის საფუძვლები“

image-1

უაკ 621.331:621.331:006.354

ISBN 978-9941-28-610-0 (PDF)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად.

გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის „ტრანსპორტის“ სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები