დ. კუპატაძე, გ. მაჩაიძე

დინამიკური პროცესები და მათი მართვა

image-1

უაკ 65.011.

ISBN 978-9941-28-607-0 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია მოკლე ცნობები ისეთი დინამიკური გამოვლინებების შესახებ, როგორიცაა სამთო დარტყმები, გაზისა და მასივის უეცარი გამოტყორცნები, სამთო სამუშაოების შედეგად გამოწვეული დინამიკური გამოვლენების ბუნება და ხასიათი, მათი ანალიზის საფუძველზე გაშუქებულია დამუშავების უსაფრთხო ტექნოლოგიის მეთოდებისა და პარამეტრების შემუშავება.

ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები