დ. კუპატაძე, გ. მაჩაიძე

მადნეულ საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 553.277(07)

ISBN 978-9941-28-606-3 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში მოცემულია მოკლე ცნობები მადნეულ საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგიის შესახებ. გაშუქებულია მადნეულ საბადოთა დამუშავების სისტემები, აღწერილია ბექთაქარის მაღაროს გახსნის და მომზადების მეთოდები.

ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები