ნ. მათიაშვილი

კარტომეტრია

image

უაკ 528.5(091)

ISBN 978-9941-28-604-9 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

თანამედროვე ეტაპზე როდესაც ფართოდ ინერგება გეოინფორმაციული კარტოგრაფირების ახალი ტექნოლოგიები და ხორციელდება კარტოგრაფიული საქმიანობის პროგრამული უზრუნველყოფა, სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება რუკაზე სხვადასხვა გაზომვის ჩატარება და ახალი ცოდნის მიღება. რუკათა გამოყენება ანუ კარტომეტრია ამუშავებს კარტოგრაფიული ნაწარმის (რუკა, ატლასი, გლობუსი და სხვა) პრაქტიკულ, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო თეორიას და გამოყენების მეთოდებს. ამ დისციპლინის საფუძველია გამოყენების მეთოდი, მასზე მოვლენის გამოსახვის შემეცნებისათვის. რუკის მეშვეობით გეოგრაფიული ობიექტების ზომებისა და მდებარეობის განსაზღვრას კარტომეტრია ეწოდება. ამასთანავე, გაზომვა მით უფრო ზუსტია, რაც უფრო დიდია რუკის მასშტაბი.კარტომეტრიის მიზანია რუკით ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების მიღება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კარტომეტრიის მიზანია რუკაზე, გეგმასა და სხვა კარტოგრაფიულ გამოსახულებებზე გაზომვების ჩატარება. საერთოდ, რაოდენობრივი მაჩვენებლების მიღება კარ-ტოგრაფიული გამოსახულებებიდან კამერალურ პირობებში ანუ ველზე გაუსვლელად. კარტომეტრიული სამუშაოები სრულდება სპეციალურ ინსტრუქციებში გაწერილი ნორმებითა და წესებით, ასევე მიღებული სახელმძღვანელო დოკუმენტებით.

სალექციო კურსი განკუთვნილია საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის სპეციალობის მაგისტრანტი სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები