ნ. მათიაშვილი

თანამედროვე გეოდეზიური ინსტრუმენტები


image-1

უაკ 528.5(091)

ISBN 978-9941-28-603-2 (PDF)

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია თანამედროვე გეოდეზიური ინსტრუმენტები, რომელთა რადიოელექტრონული სქემების გამოჩენამ ძირეულად შეცვალა არსებული გეოდეზიური ინსტრუმენტები. გეოდეზიაში გამოჩნდა პრინციპულად ახალი ტექნიკური საშუალებები – შუქმანძილმზომები, რადიომანძილმზომები, გიროთეოდოლიტები, ელექტროთეოდოლიტები, გრავიმეტრები, უნივერსალური და სპეციალიზებული ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები, რადიოგეოდეზიური მანძილმზომი, ელექტრონული ტაქეომეტრები, ნავიგაციური სისტემები. ლაზერული ლოკაციისა და რადიოლოკაციის მეთოდებით დედამიწის ხელოვნურ თანამგზავრზე დაკვირვებით ხდება გეოდეზიური სამუშაოების შესრულების სრულიად ახალ ეპოქაზე გადასვლა.

სულ უფრო ფართოდ ინერგება სხვადასხვაგვარი ელექტრონული მოწყობილობები გეოდეზიურ, ტოპოგრაფიულ და კარტოგრაფიულ ტექნიკაში. მანძილისა და კუთხეების გაზომვის, კოორდინატების განსაზღვრის, ტოპოგრაფიული რუკების შედგენისა და გა-მოცემის ხერხები ყოველწლიურად იხვეწება და ივსება ახალი ტექნოლოგიებით, რომლებიც დამყარებულია რადიოელექტრონიკის ოპტიკისა და ავტომატიკის უახლესი მიღწევების გამოყენებაზე. გლობალური პოზიციონირების სისტემებისა და ელექტრონული ტაქეომეტრების ფართოდ გავრცელებამ მიგვიყვანა გეოდეზიური სამუშაოების სრულ ავტომატიზაციამდე, როგორც საველე, ისე კამერალურ სამუშაოებში.

გამოცემა განკუთვნილია საინჟინრო გეოდეზია-გეოინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები