ზ. ლებანიძე

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის დაპროექტება


image-1

უაკ 69.035:622.232.8

ISBN 978-9941-28-617-9 (PDF)

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სამთო საწარმოების მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის დაპროექტების თანამედროვე სტრუქტურა და შახტების დაპროექტების საქმეში არსებული ტენდეციები ძირითადი პერსპექტიული მიმართულებების გათვალისწინებით. მასში გამოყენებულია სამთო დარგის წამყვანი საპროექტო ორგანიზაცების მოწინავე ტექნიკური და ტიპობრივი გადაწყვეტილებები, სხვადასხვა ნორმატიული დოკუმენტი, ტექნიკური და სასწავლო ლიტერატურა.

გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამთო პროფილის სპეციალობებისათვის.

იგი გარდა ბაკალავრიატის სტუდენტებისა, დიდ დახმარებას გაუწევს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტებს, უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამის სტუდენტებსა და საწარმოებში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები