დ. ბოტკოველი

ციფრული ფოტოგრამმეტრიის შესავალი


image-1

უაკ 550.8

ISBN 978-9941-28-619-3 (PDF)

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ფოტოგრამმეტრიის განვითარების ისტორია, ფოტოტოპოგრაფიული გადაღებების ძირითადი მეთოდები და სახეობები, აეროგადაღების ძირითადი მოთხოვნები, სურათის ორიენტაციის ელემენტები, მასშტაბი და ცდომილება, ფოტოგეგმა და ფოტოსქემა, მათი დანიშნულება, სურათების ტრანსფორმირება და დეშეფრირება, ციფრული გამოსახულების მიღების მეთოდები და მახასიათებლები.

გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან ფოტოგრამმეტრიას.