ი. კაზარიანი

გის ობიექტების ბიბლიოთეკა


image-1

უაკ 004

ISBN 978-9941-28-622-3 (PDF)

67 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი მოამზადა გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“.

გამოცემა მოიცავს გის ობიექტების ბიბლიოთეკის ზოგად მიმოხილვას და პროგრამული გარემოს გაცნობას, ArcGIS Engine კომპონენტების გამოყენებას. ArcGIS Desktop-ის ფუნქციონალების გაფართოების ბრძანების შექმნასა და ტესტირებას. სპეციალური სამომხმარებლო ინტერფეისის კომპონენტების შექმნას.

აგრეთვე განხილულია სივრცითი ანალიზის შესრულების ბრძანებები – გეომეტრიასთან, გრაფიკასთან და გამოსახულებასთან, სიმბოლოებთან და ფერებთან მუშაობა. გეოპროცესინგის ძირითადი კლასების გამოყენება.

სალექციო კურსი ძირითადად განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც გადაწყვეტენ აღნიშნული საგნის შესწავლას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები