ი. კაზარიანი

სერვერული გეოინფორმაციული სისტემები


image-1

უაკ 004.67

ISBN 978-9941-28-623-0 (PDF)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი მოამზადა გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“.
გამოცემაში განმარტებულია სერვერული გეოინფორმაციული სისტემების დანიშნულება, არქიტექტურასა და სრული ფუნქციონალობის, გის სერვისების შექმნისა და სხვადასხვა სისტემაში მათი გამოყენების საბაზისო დონე. აგრეთვე გის სერვისების საფუძველზე, სხვადასხვა ტექნოლოგიის გამოყენებით, ვებაპლიკაცების საფუძვლის შექმნა.

სალექციო კურსი ძირითადად განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსი-ტეტის იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც გადაწყვეტენ აღნიშნული საგნის შესწავლას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები