გ. გაფრინდაშვილი

კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 528

ISBN 978-9941-28-624-7 (PDF)

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ფოტოგრამმეტრიული ბლოკის შექმნის პრინციპი Erdas-ის Imagine Photo­gram­metry-ში, გადაღების მარშრუტების და სურათების განლაგების წესები, სურათებზე წერტილების განლაგების პრინციპი, დამაკავშირებელი და საკონტროლო წერტილები, ტრიანგულაცია და რელიეფის ციფრული მოდელირება, ზედაპირის მოდელების კლასიფიკაცია, ავტომატური ციფრული მოდელის აგება (ATE, eATE მოდული) და შესწორება, სტერეოგამოსახულების ინსტრუმენტები, Break line, point - მათი დანიშნულება, Contour line - რელიეფი, Stereo Analyst - არსი, ინსტრუმენტები, ბლოკის გახსნა და ტოპოელემენტების დახაზვა.

გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები