ნ. დიხამინჯია, ე. ხოხიაშვილი, თ. პაპაჩაშვილი

გეოინფორმაციული სისტემები
ინსტრუმენტები და ფუნქციები

image-1

უაკ 004.67:910.27

ISBN 978-9941-28-627-8 (PDF)

472 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ ნაწილს, ასევე დატვირთულია პრაქტიკული სავარჯიშოებით. სალექციო კურსში სრულად არის განხილული ყველა ის ძირითადი საკითხი, რომლებიც დაკავშირებულია გეოინფორმაციული სისტემების პროფესიულ დონეზე შესწავლასთან: გეოინფორმაციული სისტემების მიმოხილვა, დანიშნულება და ფუნქციები, გეომონაცემთა ძიება-შენახვა, პერსონალური და ფაილური გეომონაცემების ბაზები, ობიექტთა კლასები - მათი შექმნა და რედაქტირება, ობიექტების სივრცითი გეორეფერენსირება, მეტამონაცემებთან მუშაობა, გეოპროცესინგის ინსტრუმენტების შესწავლა, გეომონაცემთა ანალიზის ძირითადი ინსტრუმენტების შესწავლა, რუკის მაკეტის შექმნა პროფესიულ დონეზე (წარწერები, ანოტაციები, კლასიფიკაციები), ობიექტთა კლასებისა და ატრიბუტების რედაქტირება, სივრცული და არასივრცული ცხრილების მართვა, სხვადასხვა ტიპის სივრცითი ამოცანების გადაწყვეტა გეოინფორმაციული ანალიზის ინსტრუმენტების გამოყენებით (პრაქტიკული პროექტების მაგალითების ჩვენებით), და ა.შ.

სალექციო კურსი ძირითადად განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც გადაწყვეტენ აღნიშნული საგნის შესწავლას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები