ნ. დიხამინჯია, ე. ხოხიაშვილი, თ. პაპაჩაშვილი

შესავალი გეოინფორმაციულ სისტემებში

image-1

უაკ 004.67:910.27

ISBN 978-9941-28-626-1 (PDF)

248 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია გეოინფორმაციული სისტემების ცნება და ძირითადი კომპონენტები - მიმოხილვა, დანიშნულება და ფუნქციები; გეოინფორმაციული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის მიმოხილვა და კატეგორიები; გეოინფორმაციული სისტემების რუკები გეოინფორმაციული სისტემების და დისტანციური ზონდირების ინტეგრაციული კავშირები; გის-თვის მონაცემთა მოპოვების ძირითადი წყაროები; ცხრილური და ადგილმდებარეობითი ძიების წარმოება; კოორდინატების გამოყენებით ადგილმდებარეობის პოვნა.

სალექციო კურსი ძირითადად განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც გადაწყვეტენ აღნიშნული საგნის შესწავლას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები