გ. მურჯიკნელი

ინფორმაციის მიღებისა და ასახვის საშუალებები

image-1

უაკ 007

ISBN 978-9941-28-625-4 (PDF)

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია ინფორმაციული მოდელები და ფოტომეტრიული პარამეტრები. ნაჩვენებია, თუ როგორ ხდება ინფორმაციის მიღება და ასახვა ელექტრონულ-სხივური მილაკებით. აღწერილია ინფორმაციული სიმბოლოების ფორმირების პრინციპები სატელევიზიო რასტრის საშუალებით. განხილულია ინფორმაციის ასახვის ციფრული მოწყობილობები, სიმბოლოების ასახვის მეთოდები ეკრანზე ბეჭდვით. მოცემულია სიმბოლოების ასახვის ფუნქციური და პროგრამულ-რასტრული მეთოდები.

მასალა დაყოფილია 15 ლექციად. შესრულებულია ზემოთ აღნიშნული საგნის ახალი პროგრამის სილაბუსის მიხედვით და მოიცავს 4 ფორმატის შესაბამის 74 გვერდს.

სალექციო კურსი განკუთვნილია „მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის“ სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები