მ. ნადირაძე

მარკშეიდერული სამუშაოები კარიერებზე

image-1

უაკ 622.1

ISBN 978-9941-28-629-2 (PDF)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში სასწავლო პროგრამის მიხედვით განხილულია მარკშეიდერული სამუშაოები კარიერებზე, სამარკშეიდერო სამსახურის ამოცანები წიაღისეულის მოპოვებისას კარიერული მეთოდით, წიაღისეულის მოპოვებასთან დაკავშირებული მარკშეიდერული ამოცანებისათვის საჭირო საყრდენი საფუძვლის მომზადება, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დამაკავშირებელი აგეგმვები, ჩატარებული სამუშაოების სიზუსტის შეფასების ხერხები, გეოდეზიურ აგეგმვებთან და კარიერებზე სამთო სამუშაოების მავნე ზეგავლენის შედეგად ქანთა მასივის ძვრისა და დეფორმაციების საკითხები.

ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო გეოდეზიის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები