მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა, ლ. ჩხარტიშვილი

ქვანტური ფიზიკის საკითხები


image-1

უაკ 53.01

ISBN 978-9941-28-639-1 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია ქვანტური ფიზიკის საკვანძო საკითხები, როგორიცაა სუპერპოზიციის პრინციპი, განუზღვრელობის თანაფარდობები, მოძრაობა ცენტრალურ-სიმეტრიულ ველში, შეშფოთებათა არასტაციონარული თეორია, მრავალნაწილაკიანი სისტემა, ელექტრონი ელექტრომაგნიტურ ველში და სხვ.

გამოცემა, უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო ფიზიკის“ სტუდენტებისათვის. წიგნი ასევე გამოადგება ქვანტური ფიზიკის საკვანძო საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს.