ხ. თოდაძე, მ. მესხია, მ. ქუთათელაძე

საქართველოს ისტორია და კულტურა

image-1

უაკ 94(479.922):008

ISBN 978-9941-28-640-7

304 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

წიგნი მოიცავს საქართველოსა და ქართული კულტურის ისტორიის საკითხებს უძველესი დროიდან 21-ე საუკუნის დასაწყისამდე და ქრონოლოგიური თანამიმდევრობითაა მოთხრობილი ქართული სახელმწიფოებრიობისა და მატერიალური თუ სულიერი კულტურის კარდინალური პრობლემები.

სახელმძღვანელო მეორე შევსებული გამოცემაა და სპეციალურად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის დაიწერა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები