ე. გოგილიძე

ჭკვიანი ტრანსპორტი და ლოგისტიკა ქალაქებისთვის

მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოს შესასრულებლად

image

უაკ 656:339

ISBN 978-9941-28-644-5 (PDF)

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია პრაქტიკული ამოცანები და ზოგიერთი თეორიული მასალა.
გამოცემა განკუთვნილია ლოგისტიკის სპეციალობის სტუდენტებისთვის. ამ წიგნით შესაძლებელია ისარგებლონ სამშენებლო, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებმაც.