დ. კუხალაშვილი

საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემები
(ეკონომიკური დაზვერვის როლი სახელმწიფოს მმართველობაში)

image

უაკ 351

ISBN 978-9941-8-2444-9

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

უახლეს ისტორიაში განვითარებული მოვლენების ანალიზი იძლევა საშუალებას დავასკვნათ, რომ საქართველო უცხო სახელმწიფოთა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო და სამეცნიერო-ტექნიკური ხასიათის სადაზვერვო ზეგავლენისა და შეღწევადობის ობიექტია. გამოთქმულ მოსაზრებას ამყარებს დამოუკიდებლად არსებობის 30 წლის განმავლობაში, ორჯერ კონსტიტუციური წყობილების ძალადობრივი რღვევის, ტერიტორიული მთლიანობის მოშლისა და უცხო სახელმწიფოს კონტროლს დაქვემდებარებული სეპარატისტული რეჟიმების წარმოქმნა-„მოღვაწეობის“, საქართველოსადმი მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს მიერ, დამოუკიდებელი ქვეყნის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტების ხელში ჩაგდება და სხვა მნიშვნელოვანი ორგანიზებული პროცესები.

წინამდებარე ნაშრომი არის მცდელობა, წარმოადგინოს უცხო სახელმწიფოთა ეკონომიკური დაზვერვის ზეგავლენისა და შეღწევადობის მიმართულებები, გადაბირების მეთოდოლოგია, ამ პროცესებით დამაზიანებელი ზემოქმედების შედეგები სახელმწიფოს მმართველობაზე.

ნაშრომი იძლევა საშუალებას დაინტერესებულმა მკითხველმა გააკეთოს სწორი ანალიზი ეკონომიკური დაზვერვის დამაზიანებელი შედეგების შესახებ სახელმწიფოს ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამხედრო, სამეცნიერო-ტექნიკური უსაფრთხოებისა და მმართველობის ჭრილში.

ნაშრომის ძირითად დანიშნულებაა დაინტერესებულმა მკითხველმა გაიაზროს მისი როლი სახელმწიფოს ეკონომიკურ უსაფრთხოებასა და მმართველობაში და პირიქით.