ე. ქრისტესიაშვილი, ზ. ისააკიანი

ეკონომიკის ამოცანების გადაწყვეტის მაგალითები Visual Basic for Microsoft Excel-ზე

image-1

უაკ 624.15:338.24

ISBN 978-9941-28-669-8

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

მეთოდურ მითითებებში განხილულია განსხვავბული ალგორითმის შვიდი კონკრეტული ამოცანა. ამოცანებში მოცემულია მათემატიკის მნიშვნელობანი სპექტრი, მათ შორის წრფივი და დიფერენციალური განტოლებები, ზღვრები, ინტეგრალური აღრიცხვა და სხვა მეთოდები. ამოცანების დაპროგრამებისას გამოყენებულია Excel-ის უჯრედის თვისებები, Visual  Basic-ის ოპერატორები და მართვის ელემენტები, რომელთა მეშვეობით ხდება ამოცანების ამოხსნის პროცესის მართვა-ვიზუალიზაცია.

დამუშავებული პროექტი ასევე გამოიყენება ანალოგიური სახის ამოცანების ამოხსნისას. მოცემული პროექტი ღიაა და მას შეიძლება დაემატოს ახალი ამოცანები.
მეთოდური მითითებები განკუთვნილია ეკონომიკისა და დაპროგრამების სპეციალობის სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, ეკონომიკის ამოცანებში მათემატიკის და Excel-ში Visual  Basic-ის გამოყენების საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები