გ. ჯოლია

განათლება და დასაქმება ციფრულ გარემოში

image-1

უაკ 330/37

ISBN 978-9941-28-668-1

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

მონოგრაფიაში განხილულია ციფრული ეკონომიკის წარმოშობის წანამძღვრები არსი, გენეზისი, თავისებურებები, პრინციპები, კონცეფციები, ასევე ინდუსტრიული ეპოქის საგანმანათლებლო მოდელის ხარვეზები და მისი პოსტინდუსტრიული მოდელით შეცვლის აუცილებლობა, განათლების არსის, მიზნისა და დანიშნულების ცვლილება, სწავლების ციფრული ტექნოლოგიების უპირატესობები, განათლების თანამედროვე მიდგომები, პარადიგმები და კონცეფციები, უნივერსიტეტების ახალი მოდელები, ციფრული წიგნიერება (უნარ-ჩვევები) და სხვ. შეფასებულია შრომის ბაზრის ტრანსფორმაციისა და დასაქმების აქტუალური საკითხები ციფრულ გარემოში.

მონოგრაფია გათვალისწინებულია ეკონომიკისა და ბიზნესის სპეციალობის სტუდენტებისა და საზოგადოების ციფრული ტრანსფორმაციის პრობლემებით დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები