მ. თავხელიძე, დ. თავხელიძე

კინეტიკური არქიტექტურული დიზაინი

image-1

უაკ 72

ISBN 978-9941-28-680-3

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია თანამედროვე მშენებლობისა და არქიტექტურის ისეთი მიმდინარეობის საფუძვლების აღწერა, როგორებიცაა შენობების კინეტიკური ექსტერიერი და ინტერიერი. გარდა აღნიშნულისა, აქ მოცემულია ახალი არქიტექტურული ფორმები, რომლებიც განსაზღვრავს შენობების ენერგეტიკულ ავტონომიურობას, რითაც განისაზღვრება შენობების ექსპლუატაციის ეკონომიკურობა.

ნაშრომი განკუთვნილია არქიტექტურისა და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრანტურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისა და მეცნიერებისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები