გ. დალაქიშვილი, კ. ხაზალია, გ. თურმანიძე, ო. საჯაია

ბეტონისა და რკინაბეტონის დეფორმაციის და ბზარმედეგობის პროცესების შესწავლა ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის მეთოდით
მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

image

უაკ 691.32:666.98

ISBN 978-9941-28-683-4

25 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

მეთოდური მითითება დამუშავებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ჰიდროინჟინერიის“ დეპარტამენტში. სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი FR 18-1171-ის ფარგლებში.

გამოცემა განკუთვნილია პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად, სამშენებლო პროფილის სხვადასხვა სპეციალობის მქონე ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების სასწავლო-კვლევითი მუშაობისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები