თ. ესაძე, ხ. ლეჟავა

საშენი მასალები და ნაკეთობები
ლაბორატორიულო სამუშაოები

image-1

უაკ 691

ISBN 978-9941-28-688-9

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საშენი მასალების ფიზიკურ-მექანიკური და სამშენებლო-ტექნიკური თვისებების კვლევის სტანდარტული მეთოდები, საშენი მასალების შედგენილობა და თვისებები, ასევე მასალებისა და ნაკეთობების კონტროლის ტექნიკური მოთხოვნები. სახელმძღვანელო შედგება 14 ლაბორატორიული სამუშაოსაგან. თითოეული სამუშაო მოიცავს თეორიულ ნაწილს (ზოგად ცნობებს მასალების შესახებ), ლაბორატორიული ცდებისათვის საჭირო ხელსაწყოებისა და მასალების ნუსხას, სტანდარტული მეთოდების აღწერას ექსპერიმენტების ჩასატარებლად, ცხრილებს, სურათებსა და კითხვებს ცოდნის შესამოწმებლად.

გამოცემა დახმარებას გაუწევს როგორც პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის სტუდენტებს, ისე მშენებლობაზე მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.