ს. ნემსაძე

ელექტრული წრედების ანალიზი
I ნაწილი

image-1

უაკ 621.311

ISBN 978-9941-28-685-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-686-5 (I ნაწილი)

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სახელმძღვანელო დაწერილია შესაბამისი სილაბუსის გათვალისწინებით, მოიცავს 15 სალექციო მასალას, რომელიც მიეწოდება სტუდენტებს სემესტრის განმავლობაში. სალექციო მასალას წინ უძღვის ხსენებული სემესტრის სილაბუსი, რათა სტუდენტებმა ადვილად აკონტროლონ მიწოდებული მასალის როგორც მოცულობა, ასევე მიწოდების გრაფიკთან თანხვედრა. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს სტუდენტებს, რათა დამოუკიდებლად მიიღონ გარკვეული ცოდნა. რა თქმა უნდა, ლექციების კურსში ვერ იქნება გათვალისწინებული ბევრი საინტერესო საკითხი და ამ მხრივ, თუ სტუდენტი დაინტერესებულია დამატებითი საკითხების განხილვით, აიმაღლოს განათლება ელექტროტექნიკური კუთხით, ეს მასალა შეუძლია ნახოს სახელმძღვანელოსა და მითითებული ლიტერატურის დამატებით თავებში, სადაც საკმაო მასალაა მოცემული. თითოეული თავის ბოლოს მოცემულია ტესტური გამოცდებისათვის მოსამზადებელი საკითხების ნიმუშები, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტებს გამოცდების წარმატებით ჩაბარებაში. სიახლე გახლავთ სახელმძღვანელოს ბოლოში მოცემული ვიდეოლინკები ელექტროტექნიკის ინდუსტრიაში მიღწეული თანამედროვე წარმატებების შესახებ.

წიგნი განკუთვნილია ელექტროსპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები