მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე

რიცხვითი მეთოდები

image-1

უაკ 511.15

ISBN 978-9941-28-695-7 (PDF)

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსი მოიცავს წრფივი ალგებრის ამოცანებს, დიფერენციალური განტოლებების შემცველი სასაზღვრო ამოცანების, არაწრფივ განტოლებათა სისტემების, კოშის ამოცანის რიცხვით ამოხსნებსა და ფუნქციათა მიახლოების ინტეგრების თეორიას.

გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური საწავლებლების სტუდენტებისათვის.