დ. კუჭუხიძე

შენობათა ვენტილაცია

image-1

უაკ 697

ISBN 978-9941-28-696-4 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში გაშუქებულია შენობათა ვენტილაციის ჰიგიენური საფუძვლები, დახურულ სათავსებში ჰაერცვლის შექმნის ხერხები, გარე და შიგა ჰაერის საანგარიშო პარამეტრები, ჰაერსატარების ქსელის გაანგარიშების მეთოდიკა, ბუნებრივი და მექანიკური ვენტილაციის სისტემები, მოდინებული ჰაერის გათბობა, კალორიფერები და ვენტილატორები, ჰაერის გამწმენდი მოწყობილობანი და სხვა.

გამოცემა განკუთვნილია თბოაორმომარაგება და ვენტილაციის სპეციალობის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.